تیغ تونیک کلاسیک قطر 48 کارگیر 11 تورنادو T124811-9304

1,045,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:95
باقی مانده:5

تیغ تونیک کلاسیک قطر 47 کارگیر13 تورنادو T124713-9300

1,016,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:29
باقی مانده:1

تیغ تونیک کلاسیک قطر 50/8 کارگیر 6 تورنادو T125006-1829

851,200 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:26
باقی مانده:4

تیغ تونیک کلاسیک قطر 34/9 کارگیر6 تورنادو T123406-1828

698,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک کلاسیک قطر50/8 کارگیر11 تورنادو T125011-1825

988,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک کلاسیک قطر50/8 کارگیر 8 تورنادو T125008-1821

945,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک سطح قطر 34/9 تورنادو T123409-1804

598,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک سطح قطر 50/8 تورنادو T125010-1804

851,200 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک سطح قطر 44 تورنادو T124411-1845

902,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک سطح قطر 37/7 تورنادو T123710-1845

758,100 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک کلاسیک سه پله قطر 50/8 تورنادو T125008-1841

945,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:26
باقی مانده:4

تیغ کلاسیک سطح قطر 35 تورنادو T123508-9302

826,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:29
باقی مانده:1

تیغ تونیک کلاسیک قطر 50 تورنادو T125014-9303

1,045,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک سطح قطر 57/5 تورنادو T125707-9305

1,111,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب
فروخته شده:25
باقی مانده:5

تیغ تونیک دوپله قطر50/8 کارگیر 8 تورنادو T125008-1820

679,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ تونیک کلاسیک قطر34 کارگیر13 تورنادوT123413-1398

1,045,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ تونیک سه پله قطر55/5کارگیر7تورنادو T125507-1832

997,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ تونیک کاسه ای قطر 63/5 تورنادو T126307-1826

1,016,500 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ تونیک کاسه ای قطر 95/2 تورنادو T129515-1826

1,311,000 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب

تیغ تونیک سطح قطر 34/5 تورنادو T123411-1845

698,250 تومان
تیغ سی ان سی و تیغ اورفرز  به ابزارهای گفته میشود که قابلیت نصب بر روی ماشین آلات صنعت چوب